Projecten

Trotse projecten waar ik afgelopen jaren aan heb bijgedragen.

1. Beheer en onderhoud

Instandhouding van gebouwen en gebouw gebonden installaties, onder te verdelen in groot onderhoud, preventief onderhoud en correctief onderhoud. Altijd in relatie tot het SVP en conform NEN 2767.

Beheer en onderhoud

1. Meerjaren Onderhoud
Begroting (MJOB)


2. Advies & Coördinatie (groot)


Onderhoud;
– Proces begeleiding
– Programma van Eisen en Product omschrijving opstellen
– Aanbesteding inrichten
– Uitvoering en Oplevering begeleiden
– Contractbeheer


3. Afstemming, advies Dagelijks Onderhoud & Storingen op
MJOB


4. Intermediair tussen
klant/locatie en eigenaar


5. Technisch Beheer


1. Gebouw en
installatie
gebonden
onderhoud

2. Afhandelen
storingen /
klachten (24/7)
3. Mutatieonderhoud
woningen


6. Groenvoorziening

1. SVP- projecten nieuwbouw
en renovatie
2. Herstel bij vernieling/molest
3. Mutatieonderhoud woningen
– Ondersteuning van
uitbesteden
mutatieproces o.b.v.
raamovereenkomsten.
Binnen gewenste
mutatietijd, max. 5
dagen, woning leeg,
gecheckt en opnieuw
aangeboden.
– Evt. inclusief verhuizing
en stoffering in
samenspraak met cliënt

Normen:
Risico beheer
Wet & regelgeving
Vigerend MJOB
Vigerened SVP
Stuurbaarheid door klant

Verantwoording
Besluitdocument
Vastgoedoverleg
Bouwvergadering
Projectadministratie

2. Groenvoorziening en terreininrichting & -onderhoud

(Kwalitatief) op peil- en instandhouden van het groen, wegen en terreinen om een plezierige, gezonde en veilige woon- en werkomgeving te creëren.

Groenvoorziening en terreininrichting & -onderhoud

1. Contractbeheer

1. projecten
2. Extra
groenvoorzieningen zoals bloembakken etc.
3. Basis Onderhoud en instandhouding van de groenvoorziening, wegen, infrastructuur en buiten- meubilair.
4. Vernieling /molest

5. Gladheidsbestrijding

6. Cliënten- participatie

3. Installaties en energie

Prestatieverbetering
en instandhouding van gebouwgebonden installaties, als onderdeel van groot onderhoud, preventief onderhoud en correctief onderhoud

Installaties &
Energie

1. Contractbeheer
2. Doorvoering (energiebesparende)
maatregelen vanuit de Drivers
Gebruik, Beheer en Techniek.
3. Afstandsbeheer klimaatinstallaties
via gebouwbeheersysteem
4. Energie- monitoring en
communicatie
5. Ondersteuning bij het verhelpen
van storingen en gebreken
6. Zorg voor infrastructuur levering
en inkoop energie

Uitvoering van het Strategisch Energie-
en Installatieplan op de onderdelen werktuigbouwkunde en elektrotechniek, als onderdeel van SVP


2. projecten
(Voorbereiding, Planvorming en begeleiding en uitvoering t.b.v. renovatie en nieuwbouw)

Normen:
Wet & regelgeving
Vigerend MJOB
Vigerend SVP
Verantwoording
Maand- en
kwartaalrapportages
Besluitdocument
Vastgoedoverleg
Projectadministratie