Diensten

Verduurzaming van uw Vastgoed en Facilitaire bedrijfsvoering

Regelmatig keert de term terug, maar wat verstaan we onder verduurzaming en hoe geven wij dat vorm en op welke terreinen speelt verduurzaming zicht af?

Hoe ik jou kan helpen
01.

MJOB OPSTELLEN EN BEHEREN

Beoordelen en verduurzamen van uw onderhoud op basis van een Meerjaren Onderhoudsbegroting in relatie tot uw financiële mogelijkheden.

02.

Energie besparing en maatregelen

Monitoren en adviseren inzake uw energievebruik en
erkende maatregelen

03.

NIEUWBOUW OF RENOVATIE

Afstemmen plannen om energie en
grondstoffenverbruik te reduceren.

04.

PROJECT
MANAGEMENT

Onderhoud-, nieuwbouw- of renovatieprojecten.

Diensten & Vorm van Dienstverlening

1. Beheer en onderhoud

Instandhouding van gebouwen en gebouw gebonden installaties, onder te verdelen in groot onderhoud, preventief onderhoud en correctief onderhoud. Altijd in relatie tot het SVP en conform NEN 2767.

Beheer en onderhoud

1. Meerjaren Onderhoud
Begroting (MJOB)


2. Advies & Coördinatie (groot)


Onderhoud;
– Proces begeleiding
– Programma van Eisen en Product omschrijving opstellen
– Aanbesteding inrichten
– Uitvoering en Oplevering begeleiden
– Contractbeheer


3. Afstemming, advies Dagelijks Onderhoud & Storingen op
MJOB


4. Intermediair tussen
klant/locatie en eigenaar


5. Technisch Beheer


1. Gebouw en
installatie
gebonden
onderhoud

2. Afhandelen
storingen /
klachten (24/7)
3. Mutatieonderhoud
woningen


6. Groenvoorziening

1. SVP- projecten nieuwbouw
en renovatie
2. Herstel bij vernieling/molest
3. Mutatieonderhoud woningen
– Ondersteuning van
uitbesteden
mutatieproces o.b.v.
raamovereenkomsten.
Binnen gewenste
mutatietijd, max. 5
dagen, woning leeg,
gecheckt en opnieuw
aangeboden.
– Evt. inclusief verhuizing
en stoffering in
samenspraak met cliënt

Normen:
Risico beheer
Wet & regelgeving
Vigerend MJOB
Vigerened SVP
Stuurbaarheid door klant

Verantwoording
Besluitdocument
Vastgoedoverleg
Bouwvergadering
Projectadministratie

2. Installaties en energie

Prestatieverbetering
en instandhouding van gebouwgebonden installaties, als onderdeel van groot onderhoud, preventief onderhoud en correctief onderhoud

Installaties &
Energie

1. Contractbeheer
2. Doorvoering (energiebesparende)
maatregelen vanuit de Drivers
Gebruik, Beheer en Techniek.
3. Afstandsbeheer klimaatinstallaties
via gebouwbeheersysteem
4. Energie- monitoring en
communicatie
5. Ondersteuning bij het verhelpen
van storingen en gebreken
6. Zorg voor infrastructuur levering
en inkoop energie

Uitvoering van het Strategisch Energie-
en Installatieplan op de onderdelen werktuigbouwkunde en elektrotechniek, als onderdeel van SVP


2. projecten
(Voorbereiding, Planvorming en begeleiding en uitvoering t.b.v. renovatie en nieuwbouw)

Normen:
Wet & regelgeving
Vigerend MJOB
Vigerend SVP
Verantwoording
Maand- en
kwartaalrapportages
Besluitdocument
Vastgoedoverleg
Projectadministratie

3. Groenvoorziening en terreininrichting & -onderhoud

(Kwalitatief) op peil- en instandhouden van het groen, wegen en terreinen om een plezierige, gezonde en veilige woon- en werkomgeving te creëren.

Groenvoorziening en terreininrichting & -onderhoud

1. Contractbeheer

1. projecten
2. Extra
groenvoorzieningen zoals bloembakken etc.
3. Basis Onderhoud en instandhouding van de groenvoorziening, wegen, infrastructuur en buiten- meubilair.
4. Vernieling /molest

5. Gladheidsbestrijding

6. Cliënten- participatie

DuurzaamPlezier richt zich op ondernemers en NonProfit organisaties die zich willen profileren op verduurzaaming van hun vastgoed en facilitaire bedrijfsvoering.

DuurzaamPlezier wil ondernemers helpen om duurzaamheid in te voeren op natuurlijke momenten dat er geinvesteerd moet worden, zonder dat dit extra financiele of organisatorische inspanning hoeft op te leveren. Daartoe wordt een inventarisatie gemaakt van de bestaande Meerjaren Onderhoudscyslus en deze in overleg geanalyseerd en zonodig aangepast. Samen zoeken we de mogelijkheden van de juiste momenten ,
de juiste techniek en de financieringsmogelijkheden. Opdat u voldoet aan uw eigen normen maar ook rekening heeft gehouden met de toekomst en de regelgeving welke voor uw bedrijf van toepassing is.

Als fundering onderzoeken wij u onderhoud op basis van een Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) en bekijken uw financiële balans tussen beschikbare middelen en noodzakelijke uitgaven in deze. Als die gegevens bekend zijn gaat DuurzaamPlezier uw MJOB scannen op welke momenten en op welke items u moet voldoen aan duurzaamheidsvraagstukken. Samen onderzoeken we of de MJOB ruimte biedt om op de juiste (geplande) momenten investeringen te doen waarmee u kan voldoen aan uw doelstellingen en waarmee u ook kunt voldoen aan de beschikbare vigerende regelgeving. Mogelijkheden worden benoemd in relatie tot uw MJOB en daarin verwerkt.

Voor de uitvoering en implementatie werkt DuurzaamPlezier samen met (uw) partners op het gebied van Bouw, Onderhoud en Installatietechniek, maar ook op het gebied van de noodzakelijk exploitatie. Dat laatste mag niet onderschat worden want kan de levenscyclus van uw eerdere keuzes en investeringen fors verlengen en daarmee uw duurzaamheid vergroten en zelfs direct energie besparen. DuurzaamPlezier is in staat om met elkaar het onderhoud en het beheer structureel op te pakken en voorstellen te doen om uw documenten, tekeningen, keuringsdocumenten en verplichtingen online te beheren, waardoor u in staat bent om altijd over de noodzakelijke informatie te beschikken.